Blog / Vesti

ПРОСЛЕЂУЈЕМ ПИСМО ОКСАНЕ ВУЈАНОВИЋ СВИМА ДА ВИДИТЕ

Latinica

Поштовани сви,

Желим са свима Вама да поделим писмо које ми је стигло од Оксане Вујановић, једне од првих особа које су ми се јавиле да ми дају подршку када сам почео са писањем блога, а сада већ једне од нас 20так који активно учествујемо у Стварању:

 

Оксана Вујановић:
„Хвала теби Данило што си нас покренуо ….

Сажетак мојих мисли о СТВАРАЊУ заједничког пространства, завичајних имања.
Желим да поделим своје мисли о виђење ствари око почетка заједничког СТВАРАЊА.
Мислим као прво, да наша заједничка идеја или визија, као и све постојеће око нас има нематеријални и материјални садржај.

НЕМАТЕРИАЛНИ САДРЖАЈ НАШЕ ИДЕЈЕ:
1. ЗНАЊЕ – прикуплене информацији, со-знања(колективно знање).
2. ЉУБАВ – божанска енергија, која повећава снагу и брзину стварања.
3. СНАГА – стваралачка енергија.
4. ЗДРАВ РАЗУМ – знање+разумевање и поштовање свега око нас.

МАТЕРИАЛНИ САДРЖАЈ НАШЕ ИДЕЈЕ:
ЗЕМЉА – као простор(сваком мин. 1хектар земли) или другим речима пространство на којом ћемо креирати и стварати нашу светлу и радосну будучност,а и већност .
ЉУДИ – у бљизем и даљем окружењу.
БИЉНИ СВЕТ
ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
Значи, када имамо те двје необходне компоњенте (нематериално и материално) можемо запоћети са отсликавањем наше идеју о Завичајним имањима у Јави(стварности),тако што ћемо материјални садржај,дословце ,пунити нематеријалним садржајем.
Другим речима сво ЗНАЊЕ ,ЉУБАВ, СНАГУ и ЗДРАВ РАЗУМ , са великом жељом за стварањем , несебићно и потпуно добровољно предавати тако званом материјалном делу наше идеји, а то значи ЗЕМЉИ ,ЉУДИМА , БИЉНОМ СВЕТУ, ЖИВОТИЊСКОМ СВЕТУ.
И тако ћемо стално акомулирати нематеријални и материјални садржај што ће нам омугућити у будућем времену пут у непрекидну вечност.
Себичност и егоизам неће као људские особине бити заступљене у пројекту стварања завичајних имања(само у границама здравог разума) јер све што радимо,радимо не само за себе ,већ и за будућност нових покољења.

Питање број два .
Сада када још нисмо омогућили себи материјални део идеји или другим речима ЗЕМЉУ на којој ћемо стварати и градити идеју . Шта да радим(о) са ЗНАЊЕМ,ЉУБАВЉУ,СНАГОМ и ЗДРАВИМ РАЗУМОМ коју сам довољно прикупили за све ове године читајући книге В. Мегре и Анастасије. Просто ме толико испуњавају да морам их помало отпуштати ,јер ако будем те енергији држала у себи имам утисак да ћу се запалити изнутра. Горети изнутра то је један мучан процес, вероватно многима познат, јер ако изгориш,унутар остаје само празнина.
Дуго сам мислила и дошла до решења.
Док не будем имала своју земљу, сваки дан требам размишљати о својој будућој ЗЕМЉИ и као мантру понављати сљедујеће:
Земљице моја мила!!! Земљо моја снажна, паметна и лепа
Волим те свим бичем својим.
Заједно чемо ТИ и ЈА направити на радост свима Светлу Будучност нашу.
Земљо мила моја!!! Долазим теби,немој бити тужна…Долазим
И тако у том стилу свако нека разговара са будучом својом ЗЕМЉОМ
Тако ћемо наше будуће пространство пунити са љубавју.
ЗНАЊЕ које сам прикупила размењиваћу са другима .Желим делити а исто тако и примати паметне савете. Желим акомулирати знање.
Сву потребну СНАГУ чу дати да би се покренуо нас заједнички проекат .
А користичу и ЗДРАВ РАЗУМ у одлучивању свега што будем започела.
А када дође времје и ми будемо поседовали нашу ЗЕМЉУ.
Тада ћемо већ на делу ујединити материјални садржај с нематеријалним .
ЈА+ЗЕМЉА+ЉУДИ+БИЉНИ СВЕТ+ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ+ЗНАЊЕ+ЉУБАВ+СНАГА+ЗДРАВ РАЗУМ.
ЈЕДВА ЧЕКАМ ТАЈ ТРЕНУТАК.
ТАЈ ПРВИ КОРАК У ВЕЧНОСТ.

Данило направила сам сажетак својих мисли.
Могла би још писати, али мислим за почетак довољно.Желим бити кратка и јасна.
Нежелим ни себе, а ни друге удавити у великом мору речи који ми се мотају по глави.

Ока нацрта заједничких имања на папиру у бојама, још не иде .
За сада могу само речима описати што бих вољела у будућем да видим на нашем заједничком простору.
А то је срећна и испуњена идјејом, заједница истомишленика, који живе у складу са свим материалним и нематериалним што сам горе навела.
Гдје има пуно смеха ,песме и игре.
Гдје све натопљено љубављу.
Гдје су дјеца испунена жељом о спознаји свега око себе.
Гдје има пуно цвјеча .
Гдје питка вода на дохват руке.
Гдје се поштује свако- од човека, биљке до мале живуљке.
Гдје свако има слуха за друге.
Гдје нема егоизма и себичности.
Гдје ће свако помоћи свакоме без лишних питања.
И још много тога….“

 

Након ових реченица ја заиста немам шт нити да додам нити да одузмем!!!

Здравља Светлим мислима твојим Оксана, хвала на предивном размишљању и уобличењу твојих мисли!!!

Хвала на подршци и између свега осталог и на оном семену сибирског кедра које си успела да нам пошаљеш за промоцију иако сама ниси успела да дођеш…а ево, још је помало остало да у недељу 29. новембра посадимо у саксије…

Хвала, хвала, хвала!!!

 

Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

PROSLEĐUJEM PISMO OKSANE VUJANOVIĆ SVIMA DA VIDITE

Poštovani svi,

Želim sa svima Vama da podelim pismo koje mi je stiglo od Oksane Vujanović, jedne od prvih osoba koje su mi se javile da mi daju podršku kada sam počeo sa pisanjem bloga, a sada već jedne od nas 20tak koji aktivno učestvujemo u Stvaranju:

Oksana Vujanović:
„Hvala tebi Danilo što si nas pokrenuo ….

Sažetak mojih misli o STVARANjU zajedničkog prostranstva, zavičajnih imanja.
Želim da podelim svoje misli o viđenje stvari oko početka zajedničkog STVARANjA.
Mislim kao prvo, da naša zajednička ideja ili vizija, kao i sve postojeće oko nas ima nematerijalni i materijalni sadržaj.

NEMATERIALNI SADRŽAJ NAŠE IDEJE:
1. ZNANjE – prikuplene informaciji, so-znanja(kolektivno znanje).
2. LjUBAV – božanska energija, koja povećava snagu i brzinu stvaranja.
3. SNAGA – stvaralačka energija.
4. ZDRAV RAZUM – znanje+razumevanje i poštovanje svega oko nas.

MATERIALNI SADRŽAJ NAŠE IDEJE:
ZEMLjA – kao prostor(svakom min. 1hektar zemli) ili drugim rečima prostranstvo na kojom ćemo kreirati i stvarati našu svetlu i radosnu budučnost,a i većnost .
LjUDI – u bljizem i daljem okruženju.
BILjNI SVET
ŽIVOTINjSKI SVET
Znači, kada imamo te dvje neobhodne komponjente (nematerialno i materialno) možemo zapoćeti sa otslikavanjem naše ideju o Zavičajnim imanjima u Javi(stvarnosti),tako što ćemo materijalni sadržaj,doslovce ,puniti nematerijalnim sadržajem.
Drugim rečima svo ZNANjE ,LjUBAV, SNAGU i ZDRAV RAZUM , sa velikom željom za stvaranjem , nesebićno i potpuno dobrovoljno predavati tako zvanom materijalnom delu naše ideji, a to znači ZEMLjI ,LjUDIMA , BILjNOM SVETU, ŽIVOTINjSKOM SVETU.
I tako ćemo stalno akomulirati nematerijalni i materijalni sadržaj što će nam omugućiti u budućem vremenu put u neprekidnu večnost.
Sebičnost i egoizam neće kao ljudskie osobine biti zastupljene u projektu stvaranja zavičajnih imanja(samo u granicama zdravog razuma) jer sve što radimo,radimo ne samo za sebe ,već i za budućnost novih pokoljenja.

Pitanje broj dva .
Sada kada još nismo omogućili sebi materijalni deo ideji ili drugim rečima ZEMLjU na kojoj ćemo stvarati i graditi ideju . Šta da radim(o) sa ZNANjEM,LjUBAVLjU,SNAGOM i ZDRAVIM RAZUMOM koju sam dovoljno prikupili za sve ove godine čitajući knige V. Megre i Anastasije. Prosto me toliko ispunjavaju da moram ih pomalo otpuštati ,jer ako budem te energiji držala u sebi imam utisak da ću se zapaliti iznutra. Goreti iznutra to je jedan mučan proces, verovatno mnogima poznat, jer ako izgoriš,unutar ostaje samo praznina.
Dugo sam mislila i došla do rešenja.
Dok ne budem imala svoju zemlju, svaki dan trebam razmišljati o svojoj budućoj ZEMLjI i kao mantru ponavljati sljedujeće:
Zemljice moja mila!!! Zemljo moja snažna, pametna i lepa
Volim te svim bičem svojim.
Zajedno čemo TI i JA napraviti na radost svima Svetlu Budučnost našu.
Zemljo mila moja!!! Dolazim tebi,nemoj biti tužna…Dolazim
I tako u tom stilu svako neka razgovara sa budučom svojom ZEMLjOM
Tako ćemo naše buduće prostranstvo puniti sa ljubavju.
ZNANjE koje sam prikupila razmenjivaću sa drugima .Želim deliti a isto tako i primati pametne savete. Želim akomulirati znanje.
Svu potrebnu SNAGU ču dati da bi se pokrenuo nas zajednički proekat .
A korističu i ZDRAV RAZUM u odlučivanju svega što budem započela.
A kada dođe vremje i mi budemo posedovali našu ZEMLjU.
Tada ćemo već na delu ujediniti materijalni sadržaj s nematerijalnim .
JA+ZEMLjA+LjUDI+BILjNI SVET+ŽIVOTINjSKI SVET+ZNANjE+LjUBAV+SNAGA+ZDRAV RAZUM.
JEDVA ČEKAM TAJ TRENUTAK.
TAJ PRVI KORAK U VEČNOST.

Danilo napravila sam sažetak svojih misli.
Mogla bi još pisati, ali mislim za početak dovoljno.Želim biti kratka i jasna.
Neželim ni sebe, a ni druge udaviti u velikom moru reči koji mi se motaju po glavi.

Oka nacrta zajedničkih imanja na papiru u bojama, još ne ide .
Za sada mogu samo rečima opisati što bih voljela u budućem da vidim na našem zajedničkom prostoru.
A to je srećna i ispunjena idjejom, zajednica istomišlenika, koji žive u skladu sa svim materialnim i nematerialnim što sam gore navela.
Gdje ima puno smeha ,pesme i igre.
Gdje sve natopljeno ljubavlju.
Gdje su djeca ispunena željom o spoznaji svega oko sebe.
Gdje ima puno cvječa .
Gdje pitka voda na dohvat ruke.
Gdje se poštuje svako- od čoveka, biljke do male živuljke.
Gdje svako ima sluha za druge.
Gdje nema egoizma i sebičnosti.
Gdje će svako pomoći svakome bez lišnih pitanja.
I još mnogo toga….“

Nakon ovih rečenica ja zaista nemam št niti da dodam niti da oduzmem!!!

Zdravlja Svetlim mislima tvojim Oksana, hvala na predivnom razmišljanju i uobličenju tvojih misli!!!

Hvala na podršci i između svega ostalog i na onom semenu sibirskog kedra koje si uspela da nam pošalješ za promociju iako sama nisi uspela da dođeš…a evo, još je pomalo ostalo da u nedelju 29. novembra posadimo u saksije…

Hvala, hvala, hvala!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *