Blog / Дневник

Димензије постојања

Latinica

Да ли је пета димензија вибрација? Односно брзина којом вибрирамо? Дакле, на истом месту у истом тренутку односно моменту, јер време је 4. димензија (ја бар тако доживљавам) постоји све са другом (различитом) брзином вибрације.

Димензије постојања су:
3 које одређују тело и простор,
4. је тренутак или моменат у времену на истом месту
5. је брзина којом тела вибрирају?
Да ли и ви мислите на исти начин? Има ли вама ово смисла?

Time is events not dates!!!
Време су догађаји а не датуми. Тачније, време су догађаји у одређеним моментима а те моменте ми бележимо датумима (и сатима, минутима и секундама).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this
Наше биометријско поље се врти – проширује се и скупља.
Апсолутно свака поједина ствар ради то (тако)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Свака свађа (расправа)је око мишљења а не око истине.

Бити у одређеној димензији постојања, како Анастасија каже, можемо да разумемо на овај начин:
У том тренутку времена при тој брзини вибрирања.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get
Бити у сада, у овом моменту, моменат по моменат – изаћи из линеарног времена је најважније.
Шта је апсолутна истина питате?
Живот је једино што постоји и живот је у садашњости.
Оно што се догађа данас нема никакве везе са јучерашњим даном-
Сутра никада не долази – јер када дође, то је данас.
Не постоји тамо – јер када дођете тамо то постане овде
Останите присутни пријатељи моји,
Јер остати присутан то је најбољи поклон који ћете икада добити.

Дакле, сада ми је много логичније све оно што сам годинама читао и трудио се да примењујем. Бити у сада, бити присутан, тренутак по тренутак у времену и простору, добија нову димензију: брзину вибрација.

Да се вратим на 4д.

Дакле стално говоримо како је време измишљено да бисмо се лакше споразумевали када причамо о догађајима. У реду, измислили. Али ја тек сада разумем да када посматрамо време као још једну одредницу неког догађаја (тренутка), ми му у ствари само додајемо још једну одредницу односно димензију јер како бисмо иначе у исти простор ставили толико тренутака.
Дакле у тој димензији постојања коју дефинишу 3 димензије плус датум (и време) ми сада можемо савити много различитих елемената који су у различитом времену у истом простору.

Друга је ствар што смо научени да време посматрамо линеарно и зато говоримо о прошлости и будућности. Када изађемо из тог линеарног оквира, добијамо само различите временске тренутке истог простора, на пример.

5.д

А сада још свему томе додамо и димензију брзина вибрације, па чак и када су остале димензије константне дакле, исти простор, исти временски моменат, брзина вибрације одређује постојање, (на пример видљивост нечега, и невидљивост нечег другог са другом брзином вибрације)

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Dimenzije postojanja

Da li je peta dimenzija vibracija? Odnosno brzina kojom vibriramo? Dakle, na istom mestu u istom trenutku odnosno momentu, jer vreme je 4. dimenzija (ja bar tako doživljavam) postoji sve sa drugom (različitom) brzinom vibracije.

Dimenzije postojanja su:
3 koje određuju telo i prostor,
4. je trenutak ili momenat u vremenu na istom mestu
5. je brzina kojom tela vibriraju?
Da li i vi mislite na isti način? Ima li vama ovo smisla?

Time is events not dates!!!
Vreme su događaji a ne datumi. Tačnije, vreme su događaji u određenim momentima a te momente mi beležimo datumima (i satima, minutima i sekundama).

Our biometric field spins – it expands out and contracts back in.
Every single thing you see does this.
Naše biometrijsko polje se vrti – proširuje se i skuplja.
Apsolutno svaka pojedina stvar radi to (tako)

Every single argument
is over opinion and not what is true.
Svaka svađa (rasprava) je oko mišljenja a ne oko istine.

Biti u određenoj dimenziji postojanja, kako Anastasija kaže, možemo da razumemo na ovaj način:
U tom trenutku vremena pri toj brzini vibriranja.

Being in the now – losing linear time is critical
What is the absolute truth you ask?
Life is the only thing there is and life is in the present
What happens today has nothing to do with yesterday –
Tomorrow never comes – when it does, it’s today
There is no there – once you get there it is here
Stay present my friends
For the present is the best present you’ll ever get.
Biti u sada, u ovom momentu, momenat po momenat – izaći iz linearnog vremena je najvažnije.
Šta je apsolutna istina pitate?
Život je jedino što postoji i život je u sadašnjosti.
Ono što se događa danas nema nikakve veze sa jučerašnjim danom-
Sutra nikada ne dolazi – jer kada dođe, to je danas.
Ne postoji tamo – jer kada dođete tamo to postane ovde
Ostanite prisutni prijatelji moji,
Jer ostati prisutan to je najbolji poklon koji ćete ikada dobiti.

Dakle, sada mi je mnogo logičnije sve ono što sam godinama čitao i trudio se da primenjujem. Biti u sada, biti prisutan, trenutak po trenutak u vremenu i prostoru, dobija novu dimenziju: brzinu vibracija.

Da se vratim na 4d. Dakle stalno govorimo kako je vreme izmišljeno da bismo se lakše sporazumevali kada pričamo o događajima. U redu, izmislili. Ali ja tek sada razumem da kada posmatramo vreme kao još jednu odrednicu nekog događaja (trenutka), mi mu u stvari samo dodajemo još jednu odrednicu odnosno dimenziju jer kako bismo inače u isti prostor stavili toliko trenutaka.
Dakle u toj dimenziji postojanja koju definišu 3 dimenzije plus datum (i vreme) mi sada možemo saviti mnogo različitih elemenata koji su u različitom vremenu u istom prostoru.

Druga je stvar što smo naučeni da vreme posmatramo linearno i zato govorimo o prošlosti i budućnosti. Kada izađemo iz tog linearnog okvira, dobijamo samo različite vremenske trenutke istog prostora, na primer.

5.d

A sada još svemu tome dodamo i dimenziju brzina vibracije, pa čak i kada su ostale dimenzije konstantne dakle, isti prostor, isti vremenski momenat, brzina vibracije određuje postojanje, (na primer vidljivost nečega, i nevidljivost nečeg drugog sa drugom brzinom vibracije)

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *