Blog / promišljanja / Дневник

Да сам…

Latinica

 

* Да сам дете које треба да се роди у овом трену, пожелео бих да ме Мајка и Отац дочекају сами у свом Дому на свом пространству Љубави које ће и мене дочекати са Радошћу и спремним благодетима за мој живот на њему.

* Да сам Дете волео бих да живим на Имању које су моји Отац и Мајка заједнички створили за себе и за сву своју децу коју ће родити. На том имању расте све воће и поврће и биље свакојако и животињице разне које све зједнички доприноси нашем здравом и природном начину живота. Да ме родитељи одгајају и чувају и мудрост живота ми преносе, о сваком од наших предака да ми говоре. Да ми заједно са свим нашим Родитељима и родитељима наших родитеља и прамајкама и праочевима живућим у свим димензијама постојања питања постављају и стрпљиво одговор дочекају од мене колико год да ми је времена за тај одговор потребно.

* Да сам Момак од двадесет лета, волео бих да сада сам своју Богињу проналазим међ’ Девојкама које су такође расле на свом Завичајном имању са својим родитељима који су је одгајали на исти начин као и мене моји.
Да се моја Богиња са којом бих наше Љубави пространство пожелео да стварам такође осети Богињом и да се Душе наше препознају из пространства Безконачног. Да нас походи Љубав и да пожели да се настани на нашем будућем Имању нашег Рода и порода.

* Да сам похођен Љубављу пожелео да стварам своја будућа поколења, волео бих да наш Дом Стварамо Заједно моја Богиња и ја на нашем Хектару земље на који ћемо довести све своје предке да Заједно стварамо нове светове својим Мислима и чистотом помисли. Љубав да нас надахњује и живи са нама заједно на нашем Завичајном имању нашег Рода. У радости стварања заједно са свим живућим Рођацима и Суседима у Нашем Насељу Завичајних имања да смо надахнути Љубављу према свем живућем.

* Да сам Човек, као што јесам, од 49 овоземаљских лета проживљених у досадашњим условима живота какви јесу последњих пола века, учинио бих све што је у мојој моћи да са својом Богињом коју сам одавно пронашао, стварам своје имање за поколења која долазе и за нас који живимо Сада.
И Стварамо ми своје имање, корак по корак, свакодневно. Садимо, припремамо за садњу, прилагођавамо тренутне животне околности својој визији живота какав знамо да је створен за Човека. Стварамо свој рај на Земљи. Свест своју свакодневно обогаћујемо новим искуствима и разумемо да свако од нас чини онако како му његова свест говори. Свако је тамо где јесте зато што је тако за њега најбоље у датом моменту.
Свестан сам да књиге које су мене оснажиле да делам, (мудрости Анастасијине) на свакога од нас делују онолико колико је тај неко у стању да разуме, схвати и прихвати. Зато свако од нас корача кораком који је за њега најбржи у датим околностима и тренутку живота у којем се налази.
Подржавам и снажим сваког да са свог тренутног положаја корача својим најбржим темпом ка остварењу живота какав је за Човека наумљен.
Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

* Да сам Човек који је запослен у систему на било којој позицији, од посла бих одустао, (као што јесам), окренуо бих се свом имању и сваки свој тренутак живота који живим сада, посветио бих Стварању Свог пространства Љубави заједно са својом Богињом, свестан да је посао тај који ме од природе одвлачи, свесно се враћам природи и са њом у сагласју делам.
Знам да ће ме наше имање богато наградити и бринути о нама онако како је и намишљено за Човека да живи у рају који је око нас. Схватио сам и прихватио овај тренутак као благослов који је још више допринео да се окренем потпуно свом имању јер имање значи ИМАЊЕ свега што нам је потребно.

* Да сам Човек који у систему ради на било којој позицији репресије зарад власти, дубоко бих се запитао кога ја то у ствари „штитим“ и шта се иза тога крије и које су последице. Затим бих свесно окренуо леђа „послу“ који у ствари само помаже ономе што је против Човека. Створио бих своје имање ако до тада већ нисам, свестан да је једино добро стварање у сагласју са природом.
Дао бих све од себе да својим најбржим кораком, својим најбржим темпом створим Наследно имање своје за мене и моју Богињу и наша будућа поколења на темељима здравог РАЗУМА, и у складу са природом која ме учи.

* Да сам Човек којем Дете управо треба да се роди, дао бих све од себе да га дочекам на Имању завичајном његовог Рода, заједно са његовом Мајком, мојом Богињом. Потрудио бих се да свака травка, свака бубица, животињица, птичица ил’ птица, биљчица ил’ биљка на нашем пространству Љубави дочекају наше Дете исто као и нас двоје што га дочекујемо са Осмехом и Радошћу, раширених руку, спремних да Га нахранимо, оснажимо, допринесемо да буде слободно у Духу и Телу, у Уму и Срцу и да подстакнемо да буде оно које Јесте такво какво јесте својим постојањем и постајањем на Земљи. Подржавајући сваку његову помисао, постављали бисмо му питања спремно чекајући док одговори онда када одговор буде имало у себи и решило да нам одговор свој да.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Da sam…

* Da sam dete koje treba da se rodi u ovom trenu, poželeo bih da me Majka i Otac dočekaju sami u svom Domu na svom prostranstvu Ljubavi koje će i mene dočekati sa Radošću i spremnim blagodetima za moj život na njemu.
 
* Da sam Dete voleo bih da živim na Imanju koje su moji Otac i Majka zajednički stvorili za sebe i za svu svoju decu koju će roditi. Na tom imanju raste sve voće i povrće i bilje svakojako i životinjice razne koje sve zjednički doprinosi našem zdravom i prirodnom načinu života. Da me roditelji odgajaju i čuvaju i mudrost života mi prenose, o svakom od naših predaka da mi govore. Da mi zajedno sa svim našim Roditeljima i roditeljima naših roditelja i pramajkama i praočevima živućim u svim dimenzijama postojanja pitanja postavljaju i strpljivo odgovor dočekaju od mene koliko god da mi je vremena za taj odgovor potrebno.
 
* Da sam Momak od dvadeset leta, voleo bih da sada sam svoju Boginju pronalazim međ’ Devojkama koje su takođe rasle na svom Zavičajnom imanju sa svojim roditeljima koji su je odgajali na isti način kao i mene moji.
Da se moja Boginja sa kojom bih naše Ljubavi prostranstvo poželeo da stvaram takođe oseti Boginjom i da se Duše naše prepoznaju iz prostranstva Bezkonačnog. Da nas pohodi Ljubav i da poželi da se nastani na našem budućem Imanju našeg Roda i poroda.
 
* Da sam pohođen Ljubavlju poželeo da stvaram svoja buduća pokolenja, voleo bih da naš Dom Stvaramo Zajedno moja Boginja i ja na našem Hektaru zemlje na koji ćemo dovesti sve svoje predke da Zajedno stvaramo nove svetove svojim Mislima i čistotom pomisli. Ljubav da nas nadahnjuje i živi sa nama zajedno na našem Zavičajnom imanju našeg Roda. U radosti stvaranja zajedno sa svim živućim Rođacima i Susedima u Našem Naselju Zavičajnih imanja da smo nadahnuti Ljubavlju prema svem živućem.
 
 * Da sam Čovek, kao što jesam, od 49 ovozemaljskih leta proživljenih u dosadašnjim uslovima života kakvi jesu poslednjih pola veka, učinio bih sve što je u mojoj moći da sa svojom Boginjom koju sam odavno pronašao, stvaram svoje imanje za pokolenja koja dolaze i za nas koji živimo Sada.
I Stvaramo mi svoje imanje, korak po korak, svakodnevno. Sadimo, pripremamo za sadnju, prilagođavamo trenutne životne okolnosti svojoj viziji života kakav znamo da je stvoren za Čoveka. Stvaramo svoj raj na Zemlji. Svest svoju svakodnevno obogaćujemo novim iskustvima i razumemo da svako od nas čini onako kako mu njegova svest govori. Svako je tamo gde jeste zato što je tako za njega najbolje u datom momentu.
Svestan sam da knjige koje su mene osnažile da delam, (mudrosti Anastasijine) na svakoga od nas deluju onoliko koliko je taj neko u stanju da razume, shvati i prihvati. Zato svako od nas korača korakom koji je za njega najbrži u datim okolnostima i trenutku života u kojem se nalazi.
Podržavam i snažim svakog da sa svog trenutnog položaja korača svojim najbržim tempom ka ostvarenju života kakav je za Čoveka naumljen.
Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!
 
* Da sam Čovek koji je zaposlen u sistemu na bilo kojoj poziciji, od posla bih odustao, (kao što jesam), okrenuo bih se svom imanju i svaki svoj trenutak života koji živim sada, posvetio bih Stvaranju Svog prostranstva Ljubavi zajedno sa svojom Boginjom, svestan da je posao taj koji me od prirode odvlači, svesno se vraćam prirodi i sa njom u saglasju delam.
Znam da će me naše imanje bogato nagraditi i brinuti o nama onako kako je i namišljeno za Čoveka da živi u raju koji je oko nas. Shvatio sam i prihvatio ovaj trenutak kao blagoslov koji je još više doprineo da se okrenem potpuno svom imanju jer imanje znači IMANJE svega što nam je potrebno.
 
* Da sam Čovek koji u sistemu radi na bilo kojoj poziciji represije zarad vlasti, duboko bih se zapitao koga ja to u stvari „štitim“ i šta se iza toga krije i koje su posledice. Zatim bih svesno okrenuo leđa „poslu“ koji u stvari samo pomaže onome što je protiv Čoveka. Stvorio bih svoje imanje ako do tada već nisam, svestan da je jedino dobro stvaranje u saglasju sa prirodom.
Dao bih sve od sebe da svojim najbržim korakom, svojim najbržim tempom stvorim Nasledno imanje svoje za mene i moju Boginju i naša buduća pokolenja na temeljima zdravog RAZUMA, i u skladu sa prirodom koja me uči.
 
* Da sam Čovek kojem Dete upravo treba da se rodi, dao bih sve od sebe da ga dočekam na Imanju zavičajnom njegovog Roda, zajedno sa njegovom Majkom, mojom Boginjom. Potrudio bih se da svaka travka, svaka bubica, životinjica, ptičica il’ ptica, biljčica il’ biljka na našem prostranstvu Ljubavi dočekaju naše Dete isto kao i nas dvoje što ga dočekujemo sa Osmehom i Radošću, raširenih ruku, spremnih da Ga nahranimo, osnažimo, doprinesemo da bude slobodno u Duhu i Telu, u Umu i Srcu i da podstaknemo da bude ono koje Jeste takvo kakvo jeste svojim postojanjem i postajanjem na Zemlji. Podržavajući svaku njegovu pomisao, postavljali bismo mu pitanja spremno čekajući dok odgovori onda kada odgovor bude imalo u sebi i rešilo da nam odgovor svoj da.
 
 Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *