Ко смо ми?

Latinica

Ово је уједно и назив пете по реду књиге о Анастасији, аутора Владимира Мегреа.

Читањем ових десет до сада написаних и преведених књига дошли смо до освешћивања жеље да живимо свако на свом Завичајном Родном Породичном Имању од по једног хектара, а у суседству са исто тако освешћеним породицама и појединцима са истим жељама…

На ту тему сам започео писање блога 25.07.2014. у намери да пронађем оне који желе да Заједно Створимо бар једно за почетак Насеље из те визије и да живимо у њему…

Десило се тако да нас тренурно има преко 200 који Заједно Стварамо!!! Иако сви говоримо језик који остали разумеју, са простора смо свих тачака бивше Југе, Балкана, а и шире од тога!!!

У природи нигде не постоје границе па не видим разлог да их ми стварамо!!!

Од изворно моје жеље да пронађем осталих 99 појединаца или породица са којима желим да живим у суседству на овакав начин у Насељу које Стварамо, догодило се током протекле 3 године да смо се окупили у много већем броју и са различитих физичких позиција на којима живимо тренутно иии желимо да живимо убудуће.

Нико, посебно не ја, није то испланирао, али вођени истом визијом, ми смо се окупили и Заједно Стварамо!!! За сада се не делимо по Насељима које ћемо материјализовати када за то буде тренутак зрео. Удружујемо Мисли, Знања, Вештине, Идеје те на тај начин Стварамо и пре него што се будемо разврставали ко физички где жели да живи и ко ће му/јој тачно бити сусед!!!

 

Ko smo mi?

Ovo je ujedno i naziv pete po redu knjige o Anastasiji, autora Vladimira Megrea.

Čitanjem ovih deset do sada napisanih i prevedenih knjiga došli smo do osvešćivanja želje da živimo svako na svom Zavičajnom Rodnom Porodičnom Imanju od po jednog hektara, a u susedstvu sa isto tako osvešćenim porodicama i pojedincima sa istim željama…

Na tu temu sam započeo pisanje bloga 25.07.2014. u nameri da pronađem one koji žele da Zajedno Stvorimo bar jedno za početak Naselje iz te vizije i da živimo u njemu…

Desilo se tako da nas trenurno ima preko 200 koji Zajedno Stvaramo!!! Iako svi govorimo jezik koji ostali razumeju, sa prostora smo svih tačaka bivše Juge, Balkana, a i šire od toga!!!

U prirodi nigde ne postoje granice pa ne vidim razlog da ih mi stvaramo!!!

Od izvorno moje želje da pronađem ostalih 99 pojedinaca ili porodica sa kojima želim da živim u susedstvu na ovakav način u Naselju koje Stvaramo, dogodilo se tokom protekle 3 godine da smo se okupili u mnogo većem broju i sa različitih fizičkih pozicija na kojima živimo trenutno iii želimo da živimo ubuduće.

Niko, posebno ne ja, nije to isplanirao, ali vođeni istom vizijom, mi smo se okupili i Zajedno Stvaramo!!! Za sada se ne delimo po Naseljima koje ćemo materijalizovati kada za to bude trenutak zreo. Udružujemo Misli, Znanja, Veštine, Ideje te na taj način Stvaramo i pre nego što se budemo razvrstavali ko fizički gde želi da živi i ko će mu/joj tačno biti sused!!!